Havnereglement for Dalskilen Brygge AS


Vedtatt av styret i Dalskilen Brygge AS den 02.04.2022 etter fullmakt fra generalforsamlingen 2021.


Generelt

Dalskilen Brygge AS er et selskap som eier et anlegg med parkeringsplasser, boder, service hus og brygger.  Alle båtplasseiere har rett til å parkere en bil pr båtplass på lukket parkeringsplass.

Det er felles service rom med bad/toalett, vaktrom, vaskerom og teknisk rom for anlegget.
Anlegget driftes av et styre som er valgt på ordinær generalforsamling i henhold til selskapets vedtekter, og styret har ansatt en vaktmester på deltid.

Alle eiere som benytter sin båtplass, eller låner denne ut, har plikt til å følge havnereglementet for Dalkilen Brygge AS. Reglementet er utarbeidet med den hensikt at alle skal trives sammen, og til flertallets beste.


§ 1 - På land

  

 1. Båteiere skal medvirke til å holde havneområdet ryddig og fritt for søppel. Egen søppelkontainer for havnen er kun til bruk for havnens båter. Nøkkel oppbevares i vaktrom.
 2. Båter i opplag tillates ikke, uten at dette er avtalt med vaktmester for havnen.
 3. Båthengere, båtkrybber og tilhørende utstyr tillates ikke langtidsparkert i havna. 
 4. Midlertidig opplag bl.a. for reparasjon og vedlikehold, er ikke tillatt på havneområdet uten spesiell tillatelse fra vaktmester i havnen.
 5. Parkering skal gjøres på oppmerkete felter.
 6. Det er ikke lov å kaste avfall som spillolje eller annet forurensende materiale i havnen. Spesialavfall som for eksempel spillolje og batterier skal fjernes fra havneområdet. Husk å hente opp ting som man eventuelt mister i sjøen.
 7. Camping på landområdet i båthavna er ikke tillatt.
 8. Gjester skal følge havnereglementet og rette seg etter styrets og/eller vaktmesterens instruksjoner på lik linje med båtplasseiere.
 9. Alle som bruker bad/toalett har ansvar for å holde det i orden.  Vaktrommet skal ikke benyttes til matlaging eller til oppbevaring av båteierens utstyr.
 10. Alle kajakker, seilbrett eller kano som lagres på opplagsstativet, skal merkes med navn slik at vaktmester kan kontrollere dette.


§ 2 - Brygger

  

 1. All ferdsel i havna og havneområdet skal foregå med sakte fart med hensyn til øvrige båter i dette området.
 2. Båteiere skal ikke lage særordninger på bryggeanlegget. Det skal ikke borres, skrus, spikres eller gjøres tilpasninger som kan skade materiell.
 3. Båtplasseiere skal straks melde fra til vaktmester/styret hvis det skjer skade på bryggene eller annet utstyr som tilhører sameiet. Det skal avholdes skadetakst, og den som har forårsaket skaden er forpliktet til å erstatte dette.
 4. Gjestebåter kan for kortere tid benytte båtplass som er avtalt med eier. Båtplasseier er ansvarlig for at gjester overholder havnens regler.
 5. Dalskilen Brygge AS fraskriver seg ethvert ansvar for skade på båter i havna grunnet uvær, tyveri, hærverk eller annen skade som måtte oppstå.
 6. Bryggeanlegget skal til enhver tid være ryddig slik at alle kan ferdes uten å snuble i avfall eller hensatt utstyr. Løse gjenstander, som for eksempel joller, gummibåter eller lignende må ikke legges på bryggene eller forlates på steder hvor de er til hinder eller sjenanse for andre.
 7. Vannslanger skal henges på plass etter bruk.
 8. Grilling eller bruk av åpen ild på bryggene er ikke tillatt.
§ 3 - Båtplass

  

 1. Båtplasseier plikter å holde forsvarlige fortøyninger med tilstrekkelig antall fester og fortøyningstau med strekkavlaster tilpasset båtstørrelsen (minst 4 stk), samt tilstrekkelig med fendere. Det er ikke tillatt å bruke stålfjærer eller sjakler i bryggebøylene.
 2. Alle båteiere skal ha ansvarsforsikring på sin båt og kvittering for dette skal fremvises på forlangende.
 3. Alle båteiere skal sørge for regelmessig tilsyn av båten. Hvis det oppstår spesielle værforhold som for eksempel mye nedbør eller sterk vind, må båteieren forsikre seg om at alt er i orden.
 4. Strøm på bryggene er kun beregnet for båtene som ligger fortøyd på plassene sine. Alle strømuttak har egne målere der de respektive båtplasseiere betaler forbruket.
 5. Eventuell utleie som båtplasseier ønsker å gjøre, skal varsles til vaktmester herav formidle informasjon om leietaker telefonnummer osv.

§ 4 - Konsekvenser


 1. Overtredelse av havnereglementet skal behandles av styret i Dalskilen Brygge AS.
 2. Skader eller merarbeid som skyldes brudd på havnereglementet belastes den enkelte båteier økonomisk.
 3. Båter, hengere og annet utstyr - enten til vanns eller lands som er i strid med reglementet kan forlanges flyttet av styret. Hvis båtplasseier ikke etterkommer et slikt krav, kan styret besørge fjerning på båtplasseiers ansvar og kostnad.
 4. Uvedkommende som viser usømmelig eller sjenerende atferd, skal omgående vises bort. Hvis de ikke etterkommer dette, skal de anmeldes til politiet.
 5. Båtplasser som det ikke er betalt skyldig avgift for, eller båter som er plassert i strid med havneansvarliges anvisninger, kan forlanges fjernet.  Hvis dette ikke etterkommes, kan styret fjerne båten på eierens ansvar og kostnad.Reglementet kan endres av generalforsamlingen med 2/3 flertall.

  

 

                   Regler

 Regler                    Regler         Regler


              Regler